Valet 2018: 7 gröna frågor från Veganföreningen
Veganföreningen undersöker hur partierna ställer sig i olika hälsofrågor inför valet 2018.
Enkäten är skickad till samtliga riksdagspartier; samt till Feministiskt Initiativ (F!) och
Djurens Parti (DP). Alla svarade utom Moderaterna.

Följande partier har svarat:
  •  Djurens Parti (DP)
  •  Centerpartiet (C)
  •  Feministiskt initiativ (F!)
  •  Kristdemokraterna (KD)
  •  Liberalerna (L)
  •  Miljöpartiet (MP)
  •  Socialdemokraterna (S)
  •  Sverigedemokraterna (SD)
  •  Vänsterpartiet (V)


Följande parti svarade inte:
  •  Moderaterna (M)


Historik: Valet 2010: 10 frågor om hälsa, miljö och framtid >>
Historik: Valet 2014: 7 frågor om hälsa, mat och miljö >>


  •  •  •   Vad tycker Du är viktigt? Vilka frågor brinner Du för?
             Gör din röst hörd - RÖSTA 9 september!!!Muu

Inför valet 2018: 7 gröna frågor från Veganföreningen.

Veganföreningen i Sverige (ViS) uppmanar till en Grönare och mer kliMATsmart livsstil.


Fråga 1.
• Vegetabilisk kost är kliMATsmart.
• Vegetabilisk kost är befrämjande för folkhälsan.
• Vegetabilisk kost innebär en minskad belastning på miljön.

Det är väl belagt att frukt och grönt är bra för hälsan, trots det är ”nyttig” mat är dyrare än ”onyttig”. Ekologiskt frukt och grönt bör momsbefrias för att öka folkhälsan.
Hur ser ni på det?Fråga 2.
Hur arbetar ert parti för att stimulera ekologisk odling?


Fråga 3.
Hur arbetar ert parti för stimulera konsumtion av frukt, bär och grönt?


Fråga 4.
Animaliekonsumtion är förödande för miljön och klimatsituationen. Alltfler är medvetna om det och ändrar sina matvanor till att välja vegetabilier. Barn, ungdomar, vuxna väljer vego.
Hur vill ert parti arbeta för att underlätta för alla som väljer veganmat på förskolan, skolan och äldreboendet?


Fråga 5.
Tidigare skickades broschyren "Om kriget kommer" ut till alla Sveriges hushåll.
Bl.a uppmanas alla klara mattillgången för några dagar i händelse av krissituation.
Sverige är i nuläget alltmer beroende av importerade livsmedel.
Hur planerar ert parti för att stimulera inhemsk livsmedelsproduktion och närodlade (ekologiska) produkter?


Fråga 6.
Matsvinn är ett stort resurs- och klimatproblem.
Vad avser ni att göra för att minska matsvinnet?


Fråga 7.
Alltfler är intresserade att själva odla sin mat - även de som bor i städer.
Hur arbetar ert parti för att skapa fler och enklare möjligheter till odling?


Tillbaka upp...

 • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •

•  Svar från Centerpartiet:

Fråga 1.
• Vegetabilisk kost är kliMATsmart.
• Vegetabilisk kost är befrämjande för folkhälsan.
• Vegetabilisk kost innebär en minskad belastning på miljön.

Det är väl belagt att frukt och grönt är bra för hälsan, trots det är ”nyttig” mat är dyrare än ”onyttig”. Ekologiskt frukt och grönt bör momsbefrias för att öka folkhälsan.
Hur ser ni på det?


Svar:
Vi vill göra en bred skattereform och där ingår att se över momssatserna. Däremot finns för närvarande inget specifikt förslag gällande momsen för frukt och grönt eller speciella momssatser för ekologiska produkter.


Fråga 2.
Hur arbetar ert parti för att stimulera ekologisk odling?

Svar:
Centerpartiets ambition är att svenskproducerad ekologisk mat ska öka sin marknadsandel. Bland annat krävs åtgärder som att minska de höga kostnaderna för företagande och insatsvaror som gör att svensk ekologisk produktion inte står sig mot konkurrentländerna. Centerpartiet har till exempel under förhandlingarna om ett nytt EU-regelverk haft fokus på att nya regler inte ska försvåra för svenska ekoproducenter. Målsättningen bör vara att allt jordbruk ska bli mer hållbart och att stärka konsumentens kunskap om livsmedel.

Fråga 3.
Hur arbetar ert parti för stimulera konsumtion av frukt, bär och grönt?

Svar:
Med ökande fetma och folkhälsosjukdomar som följd är det samhällsekonomiskt viktigt att öka kunskapen bland konsumenter redan tidigt. Skolan har en viktig möjlighet att undervisa om livsmedel, nutrition och hälsa och vi anser att detta bör vara självklara delar av läroplanen, för att möjliggöra att en ny generation med god kunskap kan ta medvetna hälsosamma och miljömedvetna val. Läran om maten kan inkluderas inte enbart i hemkunskapen utan användas som ett pedagogiskt verktyg även i ämnen som naturvetenskap, matematik och samhällskunskap.

Samhället behöver också bli bättre på att ge människor stöd i att ändra osunda levnadsvanor och förebygga sjukdom. I Västerbotten finns sedan många år ett program med hälsosamtal för alla 40-, 50- och 60-åringar. Hälsosamtalen kan bland annat innehålla motiverande samtal och stöd om sömn, mat, motion, alkohol- och tobaksvanor samt screening för olika hälsotillstånd. Effekterna av det förebyggande arbetet i Västerbotten är goda. Det är bra om fler landsting ger stöd åt människor på detta sätt. Vi vill införa ett äldrehälsovårdsprogram med förebyggande hälsoarbete för äldre. Ett bra förebyggande arbete kan ge fler äldre en ökad livskvalitet och bättre hälsa. Det kan också ge stora samhällsvinster.


Fråga 4.
Animaliekonsumtion är förödande för miljön och klimatsituationen. Alltfler är medvetna om det och ändrar sina matvanor till att välja vegetabilier. Barn, ungdomar, vuxna väljer vego.
Hur vill ert parti arbeta för att underlätta för alla som väljer veganmat på förskolan, skolan och äldreboendet?

Svar:
Offentlig sektor bör ta ett större ansvar i att verka för att kunskapsnivån höjs bland dem som tillagar och äter offentliga måltider, såsom i skola och äldrevård. Kunskapen bör vara förenad med kännedom om livsmedelsproduktionen, hälsa och hållbarhet i samband med måltider, exempelvis genom tydligare märkningar för konsumenter. När det gäller personal som tillagar och serverar mat i offentlig sektor, liksom de som köper in maten, kan ökad kunskap behövas för att främja säkra och sunda måltider. Detta är inte minst viktigt när det gäller inköp och tillagning av näringsrika måltider till personer med allergi, överkänslighet mot födoämnen eller specialkost. Vi vill främja ett kunskapslyft.

Centerpartiet driver både nationellt och lokalt att det ska gå att ställa hårda miljö- eller djurskyddskrav på all mat som köps in, och göra det enklare för kommuner att kunna ställa sådana krav. Genom att ställa tuffare krav i offentliga upphandlingar försäkras att maten för våra äldre och barn är sund, säker och hållbar.


Fråga 5.
Tidigare skickades broschyren "Om kriget kommer" ut till alla Sveriges hushåll.
Bl.a uppmanas alla klara mattillgången för några dagar i händelse av krissituation.
Sverige är i nuläget alltmer beroende av importerade livsmedel.
Hur planerar ert parti för att stimulera inhemsk livsmedelsproduktion och närodlade (ekologiska) produkter?

Svar:
Den svenska livsmedelsproduktionen behöver öka generellt. För att ta tillvara Sveriges fulla potential som matland måste fokus vara på att skapa en innovativ, hållbar och lönsam livsmedelskedja. Företagen i livsmedelskedjan, från lantbruk till besöksnäring, måste ha konkurrenskraftiga villkor med sänkta kostnader och minskat regelkrångel. Utan starka och livskraftiga livsmedelsföretag kan visionen om en ökad, hållbar livsmedelsproduktion aldrig nås. Fritidsodlingen är också viktig för Sveriges försörjningsberedskap med en potential att producera upp till 700 000 ton ätliga grödor.

Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för att öka efterfrågan på svenskodlad mat genom att ställa krav om lägre miljöpåverkan vilket svenskt lantbruk uppfyller. Med en ökad efterfrågan kan också produktionen öka.


Fråga 6.
Matsvinn är ett stort resurs- och klimatproblem.
Vad avser ni att göra för att minska matsvinnet?

Svar:
För att kunna minska vår klimatpåverkan från livsmedelsproduktion och konsumtion vill vi införa ett nationellt mål och etappmål om minskning av matavfall och svinn. Vi vill också göra det lättare för konsumenter, butiker och livsmedelsproducenter att ta vara på matsvinnet. Vi vill låta mer kasserad mat komma till användning, till exempel som biogas eller som foder åt djur, utan att kvaliteten på fodret för den skull blir lidande. När mindre mat går till spillo minskar också påverkan på miljö och klimat.

En annan bidragande faktor till matsvinnet anser Centerpartiet är den missvisande bäst-före-märkningen på produkter. En bäst-före-märkning kan uppfattas som att livsmedlet blir oätligt efter det passerade datumet trots att så oftast inte är fallet. Medvetenheten behöver öka hos konsumenterna om livsmedels hållbarhet och samtidigt kan en förändring av märkningen till ”minst hållbar till” öka förståelsen för att livsmedlet håller sig ytterligare en tid efter att datumet passerats. På vissa livsmedelsgrupper kan det vara befogat att överväga att ta bort märkningen, såsom matprodukter med lång hållbarhet som pasta och kaffe.

Ett sätt att uppmärksamma konsumenter är att visa hur mycket pengar de kan spara genom att minska matsvinn. Livsmedelsverket eller någon annan myndighet bör få ett tydligt uppdrag att tillhandahålla information och höja kunskapen hos konsumenter för att nå en mer hållbar konsumtion.

För att nå ut med informationen till konsumenter är det möjligt att nyttja en långsiktig kampanj, t.ex. genom att fortsätta med Sammanätverket (Samverkansgrupp för minskat matavfall). Nätverket har visats vara värdefullt att träffa och utbyta erfarenheter med andra i livsmedelskedjan och har bidragit till ökad kunskap och förståelse inom området. Samma är en åtgärd som främjar ett fortsatt nationellt matsvinnsarbete även efter avslutat regeringsuppdrag genom att upprätthålla relationer samt att myndigheterna framöver agerar enhetligt och drar nytta av varandras kunskaper och resurser på området.


Fråga 7.
Alltfler är intresserade att själva odla sin mat - även de som bor i städer.
Hur arbetar ert parti för att skapa fler och enklare möjligheter till odling?

Svar:
Vi vill lyfta fritidsodlingens och stadsodlingens betydelse. I storstäder fyller bl.a. koloniträdgårdar med sin närhet en viktig roll för mattillförsel om transportvägar skulle kapas och de geografiska avstånden till större livsmedelsproducenter är långa. Fritidsodlingen är viktig för Sveriges försörjningsberedskap med en potential att producera upp till 700 000 ton ätliga grödor. Historiskt har koloniområden och villaträdgårdar i tätorter haft en mycket viktig roll för livsmedelsförsörjningen under kriser. I beredskapssyfte är fritidsodlarnas odlingskunskap och vård av odlingsbar jord i staden av fortsatt stor betydelse.

Tillbaka upp...•  Svar från Djurens Parti:

Fråga 1.
• Vegetabilisk kost är kliMATsmart.
• Vegetabilisk kost är befrämjande för folkhälsan.
• Vegetabilisk kost innebär en minskad belastning på miljön.

Det är väl belagt att frukt och grönt är bra för hälsan, trots det är ”nyttig” mat är dyrare än ”onyttig”. Ekologiskt frukt och grönt bör momsbefrias för att öka folkhälsan.
Hur ser ni på det?


Svar:
Det hade varit positivt. Vi i Djurens parti vill se en skatteväxling där de produkter som orsakar mer lidande, det vill säga animaliska produkter, får höjd skatt och de som orsakar mindre lidande, det vill säga vegetabiliska produkter, får sänkt skatt. Skatteväxlingen ska utformas på ett sådant sätt att den gäller både svenska och importerade produkter. Vi vill att en utredning tillsätts för att utreda hur en sådan skatteväxling ska utformas samt att en sådan skatteväxling påbörjas så snart som möjligt.

Fråga 2.
Hur arbetar ert parti för att stimulera ekologisk odling?

Svar:
Vi vill genom forskning, politiska styrmedel och lagar drastiskt minska antalet och mängden farliga ämnen i vår mat och miljö.
Vi vill att miljövänlig odling ska prioriteras högre.
Vi vill också påverka både sverige och EU att verka mot växtgifter som särskilt skadar pollinerande insekter.

Överlag vill vi att en försiktighetsprincip ska användas när det gäller både konventionell odling och GMO.


Fråga 3.
Hur arbetar ert parti för stimulera konsumtion av frukt, bär och grönt?

Svar:
Sverige måste konsumera färre animaliska produkter och Djurens parti vill driva en politik för att minska efterfrågan. Djurens parti vill skapa tydliga mål för hur snabbt konsumtionen ska minska och att utvecklingen av alternativ till traditionella djurprodukter främjas. En del av vår vision är ett veganskt samhälle för djurens skull. Detta skulle även ha en stor positiv inverkan på människors hälsa och miljön.

Nedan är några av punkterna från partiprogrammet:
Stimulera bönder till att ställa om sin djurproduktion till en vegetabilisk produktion.
Driva frågan om nationella mål för att minska konsumtionen av djurprodukter.
Sprida information om och kampanja för en växtbaserad kostcirkel.
Att alla skolor, förskolor o fritidshem erbjuder ett vegetabiliskt alternativ vid alla måltider och
  uppmuntras att ha veganska dagar som ett första steg på vägen mot att vegetabilisk kost.
Utreda möjligheten att införa en bonus till restauranger och caféer som satsar på en 100%
  vegetabilisk meny.
Verka för att hemkunskapsundervisningen i skolan fokuserar på vegetabilisk matlagning.


Fråga 4.
Animaliekonsumtion är förödande för miljön och klimatsituationen. Alltfler är medvetna om det och ändrar sina matvanor till att välja vegetabilier. Barn, ungdomar, vuxna väljer vego.
Hur vill ert parti arbeta för att underlätta för alla som väljer veganmat på förskolan, skolan och äldreboendet?

Svar:
En av våra kärnfrågor är att verka för en övergång från animalier till vegetabilier och det kommer genomsyra all vår politik. Vi vill jobba med både ekonomiska styrmedel, kampanjer för attitydförändring och även hjälpa bönder att ställa om från animalier till vegetabilier.

Fråga 5.
Tidigare skickades broschyren "Om kriget kommer" ut till alla Sveriges hushåll.
Bl.a uppmanas alla klara mattillgången för några dagar i händelse av krissituation.
Sverige är i nuläget alltmer beroende av importerade livsmedel.
Hur planerar ert parti för att stimulera inhemsk livsmedelsproduktion och närodlade (ekologiska) produkter?

Svar:
Som nämnt ovan vill vi övergå till ett fokus på vegetabilier vilket är betydligt mycket mer energieffektivt än animalier. Vi vill hjälpa bönder att ställa om från animalier. Att ställa om från animalier till vegetabilier skulle också möjliggöra betydligt större inhemsk livsmedelsproduktion.

Fråga 6.
Matsvinn är ett stort resurs- och klimatproblem.
Vad avser ni att göra för att minska matsvinnet?

Svar:
När det gäller matsvinn måste vi jobba med attitydförändringar hos medborgarna. Idag slängs en alldeles för stor del av maten. En del i detta kan vara att jobba för bättre och mer ärliga bäst-före-märkningar. Livsmedlen håller ofta betydligt längre än vad som uppges av tillverkarna. I det fall att mat bli över ska den tas tillvara t.ex. genom kompostering, vilket måste vara enkelt och lättillgänglig för alla.

Fråga 7.
Alltfler är intresserade att själva odla sin mat - även de som bor i städer.
Hur arbetar ert parti för att skapa fler och enklare möjligheter till odling?

Svar:
Svar är påväg...

Tillbaka upp...•  Svar från Feministiskt Initiativ:

Fråga 1.
• Vegetabilisk kost är kliMATsmart.
• Vegetabilisk kost är befrämjande för folkhälsan.
• Vegetabilisk kost innebär en minskad belastning på miljön.

Det är väl belagt att frukt och grönt är bra för hälsan, trots det är ”nyttig” mat är dyrare än ”onyttig”. Ekologiskt frukt och grönt bör momsbefrias för att öka folkhälsan.
Hur ser ni på det?


Svar:
F! går till val med förslag om en grön skatteväxling på livsmedel. Vi föreslår att kött ska beläggas med en skatt och momsen på frukt och grönt ska halveras. Vår intention är att denna skatteväxling på sikt ska utvecklas så att fler livsmedel inkluderas. Vi vill också verka för att det svenska jordbruket bli 100% ekologiskt. Men andra ord är slopad moms på ekologisk frukt och grönt ett centralt förslag för F!.

Fråga 2.
Hur arbetar ert parti för att stimulera ekologisk odling?

Svar:
Se delvis svar på fråga 1. Jordbruksstöden behöver riktas om och ökade resurser måste satsas så att omställning för hållbarhet och ökad självförsörjning främjas, istället för dagens fokus på global konkurrenskraft och exportmarknader. Sveriges matproduktion kan bli mer hållbar och inom hela livsmedelskedjan från produktion till matbord behövs åtgärder för en ökad hushållning med resurser. Förutom ekonomiska styrmedel riktade mot konsumtionsledet vill vi även aktivt stödja övergången till ett mer ekologiskt och småskaligt jordbruk. Att stödja ekologiska producenter genom olika former av ekonomiska styrmedel ger möjlighet att påskynda övergångsprocessen till ett mer hållbart jordbruk.

FI ska verka för en svensk jordbrukspolitik som beaktar jordbrukets betydelse för ett öppet och varierat landskap med en mångfald av naturliga växt- och djurarter. Där är det centralt att verka för ett klimatsmart, hälsosamt och fossilfritt jordbruk. Ett led i det är att främja naturlig växtförädling, men även att bevara befintliga, naturligt sjukdomsresistenta och köldtåliga sorter som på sikt kan ersätta importerade grödor.

Fi vill att innovationer och forskning som möjliggör ekologisk omställning ska få utökat statligt stöd. Ansvaret för hela produktionsledet ska fördelas mellan forskning, stat, näringsidkare och konsumenter. Fi ska verka för en svensk jordbrukspolitik som beaktar jordbrukets betydelse för ett öppet och varierat landskap med en mångfald av naturliga svamp-, växt- och djurarter. En jordbruksproduktion där folkhälsan, djurvälfärd och bra arbetsvillkor sätts i fokus, såväl nationellt som globalt är FI:s vision.


Fråga 3.
Hur arbetar ert parti för stimulera konsumtion av frukt, bär och grönt?

Svar:
Det gör vi via vår gröna skatteväxling på livsmedel, se fråga 1.

Fråga 4.
Animaliekonsumtion är förödande för miljön och klimatsituationen. Alltfler är medvetna om det och ändrar sina matvanor till att välja vegetabilier. Barn, ungdomar, vuxna väljer vego.
Hur vill ert parti arbeta för att underlätta för alla som väljer veganmat på förskolan, skolan och äldreboendet?

Svar:
F! vill verka för vegetabilisk norm i offentlig verksamhet, det vill säga att kött ska vara undantag och vegetabilisk kost ska utgöra majoriteten av det som serveras. Framför allt ska vegetabilisk kost inte vara specialkost utan något som är lika lätt och gärna lättare att välja än animalisk kost. Vi har redan motionerat om detta i flera kommuner under den senaste mandatperioden och är beredda att jobba vidare med detta på nya sätt i framtiden. Det handlar exempelvis om att få konsumenter att välja ekologiskt.

Fråga 5.
Tidigare skickades broschyren "Om kriget kommer" ut till alla Sveriges hushåll.
Bl.a uppmanas alla klara mattillgången för några dagar i händelse av krissituation.
Sverige är i nuläget alltmer beroende av importerade livsmedel.
Hur planerar ert parti för att stimulera inhemsk livsmedelsproduktion och närodlade (ekologiska) produkter?

Svar:
F! vill verka för matsuveränitet, ekologisk livsmedelsproduktion och biologisk mångfald i Sverige. Det ska gå att producera livsmedel i hela landet. Vi vill med ekonomiska styrmedel stödja bönder i övergången från konventionell till ekologisk odling, och vill med hjälp av nya upphandlingsdirektiv ge förtur till ekologisk, närproducerad mat. Vi vill även verka på EU-nivå för minskad köttproduktion, strängare regler kring gödsel, bekämpningsmedel och antibiotikaanvändning, och stötta ekologisk produktion.

Fi föreslår också uppstart av regionala fonder för att investera i och låna ut pengar till lokala initiativ då alla inte har hunnit bygga upp ett kapital eller har en familj som stöttar ekonomiskt. Alla ska kunna investera i ett liv som lantbrukare, även om du är ung eller inte har någon tidigare lantbrukskoppling.


Fråga 6.
Matsvinn är ett stort resurs- och klimatproblem.
Vad avser ni att göra för att minska matsvinnet?

Svar:
Vi vill rikta specifika ekonomiska åtgärder mot jordbruket och livsmedelsindustrin för att möjliggöra minimerat matsvinn i hela produktions- och distributionskedjan. Det kan bland annat handla om nya sätt att skörda och transportera, bättre lagringsmöjligheter, bättre möjligheter att ta vara på andrasortering och underlättande av tillvaratagande av livsmedel som inte kan säljas i butik.

Fråga 7.
Alltfler är intresserade att själva odla sin mat - även de som bor i städer.
Hur arbetar ert parti för att skapa fler och enklare möjligheter till odling?

Svar:
Det handlar främst om att ge goda möjligheter för livsmedelsproduktion i hela landet genom att bedriva en politik för en rättvis utveckling oavsett plats. Då krävs en politik som utmanar den urbana normen och värnar ett stark skydd av naturens resurser.

F! vill även verka för att odling blir ett vanligare inslag i städer och byar. Genom gemensamma odlingslotter, odling i skolor och förskolor, fler kolonilotter etc. ökar möjligheten för stadsbor att odla sin egen mat, och plats för odling kan med fördel inkluderas i översikts- och detaljplaner. I Lunds kommun genomfördes ett projekt där privatpersoner kunde få odlingsjord donerad och transporterad av kommunen som ett sätt att stimulera stadsodling.


Tillbaka upp...•  Svar från Kristdemokraterna:

Fråga 1.
• Vegetabilisk kost är kliMATsmart.
• Vegetabilisk kost är befrämjande för folkhälsan.
• Vegetabilisk kost innebär en minskad belastning på miljön.

Det är väl belagt att frukt och grönt är bra för hälsan, trots det är ”nyttig” mat är dyrare än ”onyttig”. Ekologiskt frukt och grönt bör momsbefrias för att öka folkhälsan.
Hur ser ni på det?


Svar:
KD har inget förslag om differentierad moms för mat.

Fråga 2.
Hur arbetar ert parti för att stimulera ekologisk odling?

Svar:
KD vill skapa generellt goda villkor för det svenska jordbruket. Vi vill också skärpa kraven på den offentliga upphandlingen så att allt som upphandlas ska vara lagligt att produceras inom landets gränser med gällande regler.

Fråga 3.
Hur arbetar ert parti för stimulera konsumtion av frukt, bär och grönt?

Svar:
Det är viktigt att alla elever i skolan får lära sig om sambandet mellan kost och hälsa och om livsmedlens miljöpåverkan.

Fråga 4.
Animaliekonsumtion är förödande för miljön och klimatsituationen. Alltfler är medvetna om det och ändrar sina matvanor till att välja vegetabilier. Barn, ungdomar, vuxna väljer vego.
Hur vill ert parti arbeta för att underlätta för alla som väljer veganmat på förskolan, skolan och äldreboendet?

Svar:
Det är viktigt att det finns fullgoda veganska alternativ. Både för barn och äldre är det särskilt viktigt att maten innehåller rätt näringsämnen, inte minst tillräckligt med fett och protein.

Fråga 5.
Tidigare skickades broschyren "Om kriget kommer" ut till alla Sveriges hushåll.
Bl.a uppmanas alla klara mattillgången för några dagar i händelse av krissituation.
Sverige är i nuläget alltmer beroende av importerade livsmedel.
Hur planerar ert parti för att stimulera inhemsk livsmedelsproduktion och närodlade (ekologiska) produkter?

Svar:
Vi vill skapa goda villkor för svenskt jordbruk. Med vår politik ska Sverige även i fredstid ha en lönsam livsmedelsproduktion av sådan omfattning att den skulle kunna räcka åt hela landets befolkning.

Fråga 6.
Matsvinn är ett stort resurs- och klimatproblem.
Vad avser ni att göra för att minska matsvinnet?

Svar:
En viktig åtgärd för att minska svinnet i butikerna skulle vara att frysa in kylvaror innan de nått sista förbrukningsdag. Då skulle dessa varor kunna säljas frysta till nedsatt pris, vilket skulle ge fler hushåll med låga inkomster, exempelvis fattigpensionärer, möjlighet att köpa dessa varor. En annan lagändring, som bör genomföras, är att tydliggöra att handlarna själva får förädla sina kylvaror. Många butiker skulle kunna sälja matlådor över disk. Om butiken inte har möjlighet att förädla produkterna själva är ett samarbete med andra verksamheter, som skolor och cateringfirmor, ett bra alternativ. Livsmedelsverket bör också få i uppdrag att ta fram en handledningsbok till företagarna om hur de kan minska sitt matsvinn.

Fråga 7.
Alltfler är intresserade att själva odla sin mat - även de som bor i städer.
Hur arbetar ert parti för att skapa fler och enklare möjligheter till odling?

Svar:
KD arbetar främst på lokal nivå för detta. Det kan handla om att exempelvis planera koloniområden i översiktsplaner. Vi vill också, även när större städer växer, underlätta för fler villaboenden med egen tomt.

Tillbaka upp...•  Svar från Liberalerna:

Fråga 1.
• Vegetabilisk kost är kliMATsmart.
• Vegetabilisk kost är befrämjande för folkhälsan.
• Vegetabilisk kost innebär en minskad belastning på miljön.

Det är väl belagt att frukt och grönt är bra för hälsan, trots det är ”nyttig” mat är dyrare än ”onyttig”. Ekologiskt frukt och grönt bör momsbefrias för att öka folkhälsan.
Hur ser ni på det?


Svar:
Vi utgår från principen att förorenaren ska betala och menar att det är effektivare att beskatta det som smutsar ner istället för att subventionera det som ska in. Till exempel vill vi införa en läckageskatt för att minska användningen av handelsgödsel i jordbruket. Vidare vill vi ta bort skattesubventionerna på diesel i jordbruket för att öka incitamenten att minska användningen av fossila drivmedel.

Fråga 2.
Hur arbetar ert parti för att stimulera ekologisk odling?

Svar:
Som liberaler utgår vi från en marknadsekonomi med frihandel. Vi tycker till exempel inte att politiken ska sätta statliga produktionsmål. Det är betydligt bättre att det är konsumenternas efterfrågan som styr. Men genom att beskatta det som smutsar ner, till exempel handelsgödsel, premieras varor som inte producerats med handelsgödsel.

Fråga 3.
Hur arbetar ert parti för stimulera konsumtion av frukt, bär och grönt?

Svar:
Allt fler människor väljer själva att leva allt mer klimatsmart och hälsosamt, vilket självklart är positivt. Olika former av märkningar och konsumentupplysning underlättar för människor att göra bra val.

Fråga 4.
Animaliekonsumtion är förödande för miljön och klimatsituationen. Alltfler är medvetna om det och ändrar sina matvanor till att välja vegetabilier. Barn, ungdomar, vuxna väljer vego.
Hur vill ert parti arbeta för att underlätta för alla som väljer veganmat på förskolan, skolan och äldreboendet?

Svar:
Precis som anges i frågan är det allt fler som självmant väljer att äta mer vegetabilier. Att skolor, äldreboenden m.m. också beaktar detta i sin mathantering är rimligt.

Fråga 5.
Tidigare skickades broschyren "Om kriget kommer" ut till alla Sveriges hushåll.
Bl.a uppmanas alla klara mattillgången för några dagar i händelse av krissituation.
Sverige är i nuläget alltmer beroende av importerade livsmedel.
Hur planerar ert parti för att stimulera inhemsk livsmedelsproduktion och närodlade (ekologiska) produkter?

Svar:
Svenska bönder ger oss bra mat av hög kvalitet. De bidrar också till den biologiska mångfalden och öppna landskap. Det behövs en svensk livsmedelsproduktion som ökar utifrån det som konsumenterna efterfrågar. Vi vill sänka skatten på jobb och företagande och minska reglerkrånglet vilket skulle förenkla för svenska lantbrukare oavsett om man odlar ekologiskt eller konventionellt.

Fråga 6.
Matsvinn är ett stort resurs- och klimatproblem.
Vad avser ni att göra för att minska matsvinnet?

Svar:
Vi måste slänga mindre mat och det avfall som trots allt blir måste tas tillvara på bästa sätt. Det behövs en datummärkning som är mer relevant. Allt fler kommuner agerar aktivt för att återvinna matavfall, inom hushållen och inom kommunens olika storkök och detta bör öka. Avfallet kan sedan användas för framställning av biogas som kan användas till produktion av el och värme.

Fråga 7.
Alltfler är intresserade att själva odla sin mat - även de som bor i städer.
Hur arbetar ert parti för att skapa fler och enklare möjligheter till odling?

Svar:
Den urbana grönskan kan bestå av parker, gröna bakgårdar och koloniträdgårdar. Det handlar till stor del om stadsplanering men också mycket om hur möjligheterna ser ut för dem som bor i olika former av flerfamiljshus.

Tillbaka upp...•  Svar från Miljöpartiet:

Fråga 1.
• Vegetabilisk kost är kliMATsmart.
• Vegetabilisk kost är befrämjande för folkhälsan.
• Vegetabilisk kost innebär en minskad belastning på miljön.

Det är väl belagt att frukt och grönt är bra för hälsan, trots det är ”nyttig” mat är dyrare än ”onyttig”. Ekologiskt frukt och grönt bör momsbefrias för att öka folkhälsan.
Hur ser ni på det?


Svar:
Mat, frukt och grönt som är bra för både människa och miljö ska gynnas, det ska vara lätt att göra lätt! Miljöpartiet vill öka självförsörjningsgraden i Sverige och öka andelen ekologiskt jordbruk till 40% till år 2030. Vi vill att maten vi äter ska vara fri från gifter och hållbart producerad. Vi vill även införa skatt på importerat ”fulkött” där antibiotika överanvänds. Miljöpartiet vill prioritera både hälsa ochmiljö, men även djurens rätt till ett bra liv. Vi har dock i nuläget inget uppsatt mål om att momsbefria frukt och grönt, vi vill däremot sänka momsen på ekologiskt.

Fråga 2.
Hur arbetar ert parti för att stimulera ekologisk odling?

Svar:
Miljöpartiet vill gynna svenskt eko-jordbruk med höjt mål och dubbelt så mycket pengar! Vi vill att 40% av maten som produceras ska vara ekologisk till år 2030.

Med miljöpartiet i regeringen har vi redan fastställt mål om att 60 % av de livsmedel som upphandlas offentligt och 30 % av den odlade marken ska vara ekologisksenast 2030.

Vi har ökat stödet för omställning till ekologiskt jordbruk och ökat ersättningen till lantbrukare för att sköta naturbetesmarker.


Fråga 3.
Hur arbetar ert parti för stimulera konsumtion av frukt, bär och grönt?

Svar:
Miljöpartiet förespråkar hållbar konsumtion och produktion av mat, därmed även en mer växtbaserad kost. Vi vill också satsa på att stödja utvecklingen av nya klimatsmarta, vegetariska livsmedel och ta fram fler proteingrödor för att det ska bli lättare att äta mer hållbart.

Fråga 4.
Animaliekonsumtion är förödande för miljön och klimatsituationen. Alltfler är medvetna om det och ändrar sina matvanor till att välja vegetabilier. Barn, ungdomar, vuxna väljer vego.
Hur vill ert parti arbeta för att underlätta för alla som väljer veganmat på förskolan, skolan och äldreboendet?

Svar:
Miljöpartiet har inget nationellt mål för detta, det ligger på kommunal nivå. Däremot ser vi gärna att människor i alla åldrar väljer att äta mer hållbart.

Vi vill att maten vi äter ska vara god och näringsrik, ekologisk, giftfri och gärna närproducerad. När förskola, skola, äldreomsorg och annan offentlig sektor köper in mat ska klimatsmart och ekologisk mat vara normen. Mat som kommer från djur som behandlats på ett sätt som skulle vara förbjudet i Sverige ska inte heller serveras på skolor eller sjukhus.


Fråga 5.
Tidigare skickades broschyren "Om kriget kommer" ut till alla Sveriges hushåll.
Bl.a uppmanas alla klara mattillgången för några dagar i händelse av krissituation.
Sverige är i nuläget alltmer beroende av importerade livsmedel.
Hur planerar ert parti för att stimulera inhemsk livsmedelsproduktion och närodlade (ekologiska) produkter?

Svar:
Vi vill ha mer ekologisk och närodlad mat. Svenska bönder som går över till ekologiskt jordbruk ska gynnas mer. Vi vill att Sverige höjer ambitionen och sätter som mål att 40% av jordbruket ska vara ekologiskt till år 2030. Utöver alla miljö- och klimatfördelar som ekologiskt jordbruk har så är det dessutom inte beroende av importvaror på samma sätt som konventionellt jordbruk är, som behöver importera bland annat konstgödsel. Ekologiskt jordbruk är dessutom bättre för hälsa och ur ett djurrättsligt perspektiv.

Miljöpartiet vill utöver detta även att Sverige ska producera mer mat, att vi får ökad självförsörjningsgrad. Vårt förslag är att sätta nya mål för ökad självförsörjningoch att partierna enas över blockgränsen om hur de ska nås.


Fråga 6.
Matsvinn är ett stort resurs- och klimatproblem.
Vad avser ni att göra för att minska matsvinnet?

Svar:
Vi vill jobba för att mindre mat slängs, genom att förbjuda att aktörer som hanterar stora mängder livsmedel slänger ätbar mat. För att ta bättre vara på mat som ändå slängs vill vi göra det obligatoriskt för landets alla kommuner att samla in matavfall, som då kan bli till biogas att tanka bussarna med.

Fråga 7.
Alltfler är intresserade att själva odla sin mat - även de som bor i städer.
Hur arbetar ert parti för att skapa fler och enklare möjligheter till odling?

Svar:
Vi vill se ett lantbruk där råvaror, energi och tjänster produceras nära konsumenten, där förädlingen i ökad utsträckning sker lokalt och där efterfrågan på svenskproducerade ekologiska livsmedel stadigt ökar. Fler ska kunna delta i livsmedelsförsörjningen, till exempel genom andelsodling.

Vi vill ha cirkulära system och utveckla avfalls- och avloppssystem så att kretsloppen sluts och näringsämnen återförs till odlingsmark.

När det gäller områden för kolonilotter eller annan stadsodling så ligger de besluten hos kommunen. I flera kommuner där Miljöpartiet finns med och styr har det gjorts satsningar för att öka möjligheterna för fler att odla nära hemma.


Tillbaka upp...•  Svar från Moderaterna:
   Moderaterna har inte svarat på årets gröna valfrågor.


Fråga 1.
• Vegetabilisk kost är kliMATsmart.
• Vegetabilisk kost är befrämjande för folkhälsan.
• Vegetabilisk kost innebär en minskad belastning på miljön.

Det är väl belagt att frukt och grönt är bra för hälsan, trots det är ”nyttig” mat är dyrare än ”onyttig”. Ekologiskt frukt och grönt bör momsbefrias för att öka folkhälsan.
Hur ser ni på det?


Svar:


Fråga 2.
Hur arbetar ert parti för att stimulera ekologisk odling?

Svar:


Fråga 3.
Hur arbetar ert parti för stimulera konsumtion av frukt, bär och grönt?

Svar:


Fråga 4.
Animaliekonsumtion är förödande för miljön och klimatsituationen. Alltfler är medvetna om det och ändrar sina matvanor till att välja vegetabilier. Barn, ungdomar, vuxna väljer vego.
Hur vill ert parti arbeta för att underlätta för alla som väljer veganmat på förskolan, skolan och äldreboendet?

Svar:


Fråga 5.
Tidigare skickades broschyren "Om kriget kommer" ut till alla Sveriges hushåll.
Bl.a uppmanas alla klara mattillgången för några dagar i händelse av krissituation.
Sverige är i nuläget alltmer beroende av importerade livsmedel.
Hur planerar ert parti för att stimulera inhemsk livsmedelsproduktion och närodlade (ekologiska) produkter?

Svar:


Fråga 6.
Matsvinn är ett stort resurs- och klimatproblem.
Vad avser ni att göra för att minska matsvinnet?

Svar:


Fråga 7.
Alltfler är intresserade att själva odla sin mat - även de som bor i städer.
Hur arbetar ert parti för att skapa fler och enklare möjligheter till odling?

Svar:


Tillbaka upp...•  Svar från Socialdemokraterna:

Fråga 1.
• Vegetabilisk kost är kliMATsmart.
• Vegetabilisk kost är befrämjande för folkhälsan.
• Vegetabilisk kost innebär en minskad belastning på miljön.

Det är väl belagt att frukt och grönt är bra för hälsan, trots det är ”nyttig” mat är dyrare än ”onyttig”. Ekologiskt frukt och grönt bör momsbefrias för att öka folkhälsan.
Hur ser ni på det?


Svar:
Vi vill ha ett så enhetligt, neutralt och likformigt skattesystem som möjligt och tror inte att stimulanser på skattesidan är rätt väg att gå.
Ert förslag skulle möta stora avgränsningsproblem och utlösa krav på liknande momsbefrielse av andra skäl. Skulle det gälla all ”ekologisk” produktion eller bara KRAV-märkt? Borde inte närodlat också främjas – i synnerhet om ekologisk import momsbefrias? Etc. Momsen på livsmedel är nedsatt till tolv procent.


Fråga 2.
Hur arbetar ert parti för att stimulera ekologisk odling?

Svar:
Vi har ökat stödet till ekoodlare, vi har satt ett mål att 30% av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030 och att 60% av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030.
Vi har varit den hårdaste motståndaren till EU-kommissionens försök att strama åt ekoodlingen med tuffare regler.


Fråga 3.
Hur arbetar ert parti för stimulera konsumtion av frukt, bär och grönt?

Svar:
I ett demokratiskt samhälle är konsumtionen av olika produkter föremål för fri konkurrens och fri vilja hos medborgare. Men genom våra myndigheter kan vi informera medborgarna om nyttiga och onyttiga livsmedel för att öka folkhälsan.
Viktigt är också skolans läroplaner där eleverna ska lära sig om hälsa i fler olika ämnen.


Fråga 4.
Animaliekonsumtion är förödande för miljön och klimatsituationen. Alltfler är medvetna om det och ändrar sina matvanor till att välja vegetabilier. Barn, ungdomar, vuxna väljer vego.
Hur vill ert parti arbeta för att underlätta för alla som väljer veganmat på förskolan, skolan och äldreboendet?

Svar:
Vi vill att kommuner och landsting ges de ekonomiska förutsättningarna att kunna servera bra och näringsrik mat som är hållbar ur flera dimensioner. Vi vill att upphandlingarna förbättras och att det finns bra alternativ för de som vill äta exempelvis veganskt.
Förskolor och skolor bör arbeta med att sprida kunskap kring matens miljöpåverkan samt jobba aktivt mot olika typer av förutfattade meningar och begränsande normer.


Fråga 5.
Tidigare skickades broschyren "Om kriget kommer" ut till alla Sveriges hushåll.
Bl.a uppmanas alla klara mattillgången för några dagar i händelse av krissituation.
Sverige är i nuläget alltmer beroende av importerade livsmedel.
Hur planerar ert parti för att stimulera inhemsk livsmedelsproduktion och närodlade (ekologiska) produkter?

Svar:
Vi har tagit initiativ till och fått på plats en nationell livsmedelsstrategi i syfte att öka svensk livsmedelsproduktion. Nu börjar vi verkställa en rad åtgärder i handlingsprogram för att det målet ska bli verklighet. Vi har också ställt ökade krav på upphandlingen där vi menar att kommuner och landsting ska köpa sådan som är uppfött och odlat enligt svenska lagar. Vi arbetar också för ökad ursprungsmärkning både i svenska restauranger och i EU-regelverket

Fråga 6.
Matsvinn är ett stort resurs- och klimatproblem.
Vad avser ni att göra för att minska matsvinnet?

Svar:
Vi vill sätta ett nationellt mål för att minska matsvinnet och ta fram en handlingsplan för att minska matsvinnet.

Fråga 7.
Alltfler är intresserade att själva odla sin mat - även de som bor i städer.
Hur arbetar ert parti för att skapa fler och enklare möjligheter till odling?

Svar:
På kommunnivå arbetar vi för att skapa mer gröna utrymmen i städerna. Vi måste också minska luftföroreningarna i städerna.

Tillbaka upp...•  Svar från Sverigedemokraterna:

Fråga 1.
• Vegetabilisk kost är kliMATsmart.
• Vegetabilisk kost är befrämjande för folkhälsan.
• Vegetabilisk kost innebär en minskad belastning på miljön.

Det är väl belagt att frukt och grönt är bra för hälsan, trots det är ”nyttig” mat är dyrare än ”onyttig”. Ekologiskt frukt och grönt bör momsbefrias för att öka folkhälsan.
Hur ser ni på det?


Svar:
Nej. Vi har redan tillräckligt stora problem med differentierade momssatser. Det blir i slutändan ett bortfall av skatteintäkter som måste finansieras genom att man drar ned på annat.

Fråga 2.
Hur arbetar ert parti för att stimulera ekologisk odling?

Svar:
Vi accepterar de flesta av den nuvarande regeringens åtgärder. För övrigt ser vi positivt på att offentliga institutioner (skolor, sjukhus etc.) köper in närproducerade, gärna ekologiska, produkter.

Fråga 3.
Hur arbetar ert parti för stimulera konsumtion av frukt, bär och grönt?

Svar:
Vissa frågor är inte helt politiska, exempelvis människors val av livsstil och vad man väljer att äta och dricka. Men Sverigedemokraterna vill givetvis att människor ska fatta för dem själva hälsosamma val och det åligger utbildningssystemet att förmedla kunskap och vägledning om detta.

Fråga 4.
Animaliekonsumtion är förödande för miljön och klimatsituationen. Alltfler är medvetna om det och ändrar sina matvanor till att välja vegetabilier. Barn, ungdomar, vuxna väljer vego.
Hur vill ert parti arbeta för att underlätta för alla som väljer veganmat på förskolan, skolan och äldreboendet?

Svar:
Den som undvika kött och vill äta vegetariskt ska naturligtvis alltid ha möjlighet att göra det.

Fråga 5.
Tidigare skickades broschyren "Om kriget kommer" ut till alla Sveriges hushåll.
Bl.a uppmanas alla klara mattillgången för några dagar i händelse av krissituation.
Sverige är i nuläget alltmer beroende av importerade livsmedel.
Hur planerar ert parti för att stimulera inhemsk livsmedelsproduktion och närodlade (ekologiska) produkter?

Svar:
Vi i Sverigedemokraterna vill ge svenska livsmedelsproducenter lägre skatt på diesel och lägre arbetsgivaravgifter. Vi vill också införa ett bidrag för betande mjölkkor.

Fråga 6.
Matsvinn är ett stort resurs- och klimatproblem.
Vad avser ni att göra för att minska matsvinnet?

Svar:
Mat är ju ganska dyrt, så det finns redan incitament att arbeta med detta. Men självklart bör offentliga institutioner på alla vis undvika att slösa på resurser.

Fråga 7.
Alltfler är intresserade att själva odla sin mat - även de som bor i städer.
Hur arbetar ert parti för att skapa fler och enklare möjligheter till odling?

Svar:
Att odla sin egen mat är ju i första hand att betrakta som en (trevlig) hobby. Det har vi självklart inget emot, men vi ser inte att samhället behöver stödja detta ekonomiskt.

Tillbaka upp...•  Svar från Vänsterpartiet:

Fråga 1.
• Vegetabilisk kost är kliMATsmart.
• Vegetabilisk kost är befrämjande för folkhälsan.
• Vegetabilisk kost innebär en minskad belastning på miljön.

Det är väl belagt att frukt och grönt är bra för hälsan, trots det är ”nyttig” mat är dyrare än ”onyttig”. Ekologiskt frukt och grönt bör momsbefrias för att öka folkhälsan.
Hur ser ni på det?


Svar:
Vi håller helt med om att vi måste äta mer frukt och grönt och vi föreslår åtgärder för detta. Men vi kan inte se att det är möjligt för Sverige att ta bort momsen för detta då det inte tillåts av EU:s momsdirektiv. Vi vill minska köttkonsumtionen och införa åtgärder som uppmuntrar till vegetarisk kost, t.ex genom vegetariska dagar i kommunerna, samt öka satsningarna på hållbar växtbaserad mat.

Fråga 2.
Hur arbetar ert parti för att stimulera ekologisk odling?

Svar:
Vi vill öka stödet för ekologisk produktion.

Fråga 3.
Hur arbetar ert parti för stimulera konsumtion av frukt, bär och grönt?

Svar:
Se svar på fråga 1. Vi vill även minska köttkonsumtionen i Sverige med 25% till 2025.

Fråga 4.
Animaliekonsumtion är förödande för miljön och klimatsituationen. Alltfler är medvetna om det och ändrar sina matvanor till att välja vegetabilier. Barn, ungdomar, vuxna väljer vego.
Hur vill ert parti arbeta för att underlätta för alla som väljer veganmat på förskolan, skolan och äldreboendet?

Svar:
Vänsterpartiet satsar över en miljard de kommande fyra åren på att förbättra skolmaten. Fokus ligger på hållbar matlagning i riktiga kök med utbildad personal som har inflytande över hela processen. Förslagen kommer att bidra till att höja kvaliteten på skolmaten och få bort matsvinnet. För att kunna ta ett helhetsgrepp både vad gäller hälso- och miljöaspekter ska kökspersonal på skolor få tillgång till utbildning i god och hållbar matlagning. De skolor som vill organisera om matlagningsprocessen och bygga tillagningskök ska få ekonomiskt stöd för att genomföra det. Vi vill även uppmuntra till vegetarisk kost, exempelvis genom att införa konceptet vegonorm och/eller vegetariska dagar.

Fråga 5.
Tidigare skickades broschyren "Om kriget kommer" ut till alla Sveriges hushåll.
Bl.a uppmanas alla klara mattillgången för några dagar i händelse av krissituation.
Sverige är i nuläget alltmer beroende av importerade livsmedel.
Hur planerar ert parti för att stimulera inhemsk livsmedelsproduktion och närodlade (ekologiska) produkter?

Svar:
Vi vill att Sverige ska anta en nationell målsättning om att vi ska ha en självförsörjningsgrad på 80%. Idag ligger den på endast cirka 50%. Vi vill stärka stödet för hållbar matproduktion i Sverige som också ger mervärde för miljö- och klimat samt har hög djurvälfärd.

Fråga 6.
Matsvinn är ett stort resurs- och klimatproblem.
Vad avser ni att göra för att minska matsvinnet?

Svar:
Vi vill genomföra en satsning på totalt en miljard för att höja kvaliteten på skolmaten och minska matsvinnet. Vi vill också utreda möjligheten att införa förbud mot att kassera ätbar mat som man infört i Frankrike för stora butiker. Dessutom vill vi stärka åtgärder mot matsvinn genom satsningar på Klimatklivet.

Fråga 7.
Alltfler är intresserade att själva odla sin mat - även de som bor i städer.
Hur arbetar ert parti för att skapa fler och enklare möjligheter till odling?

Svar:
Vänsterpartiet arbetar i flera kommuner för att föreningar som vill starta odlingsprojekt ska kunna söka bidrag för stadsnära odlingar som man har i Göteborg.

Tillbaka upp...
  •  •  •   Vad tycker Du är viktigt? Vilka frågor brinner Du för?
             Gör din röst hörd - RÖSTA 9 september!!!

Tillbaka...

Copyright © anette. All rights reserved Hör gärna av dig med kommentarer