5 gröna frågor till partierna i Almedalen 2016:
Veganföreningen har mailfrågat partierna i Almedalen och uppmanar till en Grönare och mer kliMATsmart livsstil. Svaren läggs upp vartefter de kommer in...

Vi har frågat om vegansk KliMATsmart mat, momsbefrielse för ekologisk frukt- och grönt, alltfler väljer vegankost, GMO-frågan samt matsvinn.
Se nedan hur de svarat.

Följande partier har svarat:
  •  Centerpartiet (C) Linn Norrbäck, politiskt sakkunnig/Miljö- & Jordbruksutskottet
  •  Kristdemokraterna (KD)
  •  Miljöpartiet (MP) Emelie Nilsson, Politisk sekreterare
  •  Sverigedemokraterna (SD) svarar att de återkommer med svar från berört utskott...
  •  Vänsterpartiet (V) Jens Holm, miljöpolitisk talesperson


Följande parti har inte svarat/svarade inte:
  •  Feministiskt intiativ (Fi!)
  •  Liberalerna (L)
  •  Moderaterna (M)
  •  Socialdemokraterna (S)


Historik - Almedalen 2015: 3 gröna frågor till riksdagspartierna >>

  •  •  •   Vad tycker Du är viktigt? Vilka frågor brinner Du för?
             Gör din röst hörd - Påverka!!!Muu


Fråga 1.
• Vegetabilisk kost är kliMATsmart
• Vegetabilisk kost är befrämjande för folkhälsan.
• Vegetabilisk kost innebär en minskad belastning på miljön.

Det är väl belagt att frukt och grönt är bra för hälsan, trots det är ”nyttig” mat är dyrare än ”onyttig”.
Att momsbefria miljövänlig grönsakskonsumtion av frukt och grönt, är ett kliMATsmart sätt att öka människors möjlighet till bättre hälsa, hur ser ni på det?

Fråga 2.
Alltfler människor väljer att av miljöskäl avstå från konsumtion av animaliska produkter, till förmån för vegetabilisk kost.
På vilket sätt tar ert parti intryck av det och hur påverkar det de politiska besluten?

Fråga 3.
Ett fåtal stora företag kontrollerar en stor del av världens frömarknad, bl.a genom att ta patent på livsmedel, sälja patenterade frön/utsäde och bekämpningsmedel som t.ex RoundUp. De stora företagens kontroll ökar och möjligheterna minskar för jordbrukare världen över att själva välja vad och hur de vill odla.

Användandet av GMP, konstgödsel o giftiga kemikalier bidrar till klimatförändring och förorenar allas vår miljö och försämrar möjligheten till att försörja världen med hälsosam mat, nu och i framtiden.

Många konsumenter i Sverige och i Europa är helt emot GMO odling och GMO produkter, trots det har EU och även Sverige öppnat för odling och försäljning av GMO produkter. Dagens forskning är inte tillräcklig för att säkerställa hur GMO påverkar den biologiska mångfalden.

För Sveriges fortsatta utveckling till ett hållbart jordbruk utan risk för vare sig människor, djur eller natur är det av största vikt att "försiktighetsprincipen" används.
Kommer ert parti agera för GMO förbud i Sverige, samt att förhindra att de stora företagen tar kontroll över frö- och utsädesmarknaden?

Fråga 4.
Den globala Meatfree Monday-kampanjen (Köttfri Måndag) startades 2009 av Paul, Mary and Stella McCartney bl.a för att rädda klimatet, minska sjukdomar och svält, minska köttkonsumtionen och förändra synen på vad vi äter.

Bara genom att välja helt vegetariskt en dag i veckan, gör det skillnad för klimatet. En dag kan leda till fler gröna dagar och nya mer kliMATsmarta val. Allt fler städer, organisationer och företag runt om i världen ansluter sig till kampanjen, så även i Sverige, Även i kommunal verksamhet, skolor, äldreboende och sjukhus ses klimat- och hälsofördelarna.
En vegetarisk dag i veckan. Hur ser ni på det och hur kommer ert parti att verka för att stimulera konsumtion av frukt och grönt?

Fråga 5.
Matsvinn är ett stort resurs- och klimatproblem.
Vad avser ert parti att göra för att minska matsvinnet?


Tillbaka upp...
•  Svar från Centerpartiet:

Fråga 1.
Att momsbefria miljövänlig grönsakskonsumtion av frukt och grönt, är ett kliMATsmart sätt att öka människors möjlighet till bättre hälsa, hur ser ni på det?

Svar: Maten i Sverige har aldrig varit så billig i förhållande till inkomst, som nu. Mycket är tack vare den tidigare momssänkningen som genomförts. Det finns många metoder för att människor ska kunna äta mer klimatsmart, exempelvis genom ökad information. Mycket av vårt matsvinn uppstår till följd av att frukt och grönt slängs, vilket inte är klimatsmart. Kan vi bättre ta tillvara den maten vi köper och prioritera att köpa hälsosam och klimatsmart mat genom ökad kunskap tror vi att det är en bättre väg att gå.


Fråga 2.
På vilket sätt tar ert parti intryck av det och hur påverkar det de politiska besluten?

Svar: Vad människor väljer att äta är av många olika anledningar och det är inget som vi tycker att politiker borde försöka styra på individnivå. Med informationsuppdrag till myndigheter kan vi skapa förutsättningar för att människor kan välja en kost som är hälsosam och miljömässig.


Fråga 3.
Kommer ert parti agera för GMO förbud i Sverige, samt att förhindra att de stora företagen tar kontroll över frö- och utsädesmarknaden?

Svar: Beslutet som tagits i EU gör ingen skillnad på hur det var tidigare, skillnaden är nu att ett enskilt medlemsland kan förbjuda GMO-grödor som är godkända inom EU. Centerpartiet kommer inte att agera för ett ytterligare förbud av GMO-grödor då det kan utgöra hinder på den inre marknaden och försvåra handel. Däremot anser vi att försiktighetsprincipen alltid ska tillämpas.


Fråga 4.
En vegetarisk dag i veckan. Hur ser ni på det och hur kommer ert parti att verka för att stimulera konsumtion av frukt och grönt?

Svar: Det är ett enskilt beslut om man vill äta vegetariskt en eller flera dagar i veckan och ingenting som vi anser behöver politiskt beslut. Däremot tycker vi att det likväl är viktigt att övriga dagar i veckan när man inte äter vegetariskt att välja animaliska produkter från en produktion som är så hållbar som möjligt och också efterlever hög nivå på djurskydd.


Fråga 5.
Vad avser ert parti att göra för att minska matsvinnet?

Svar: Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket har tillsammans haft ett treårigt uppdrag, som tillsattes av Alliansregeringen, för att minska matsvinnet. Matsvinnet har minskat, men givetvis finns mer att göra. Exempelvis kan vara att sänka temperaturen i kylkedjan för att öka hållbarheten på maten, att bistå med ytterligare konsumentkommunikation och information för att ätbar mat inte ska slängas, sätta upp nationellt mål för minskning av matsvinn samt att sikta mot en cirkulär ekonomi där mer av maten tas tillvara och säljs såsom krokiga ”fula” grönsaker som tidigare inte varit accepterade av konsumenter.


Tillbaka upp...
•  Svar från Feministiskt intiativ:

Fråga 1.
Att momsbefria miljövänlig grönsakskonsumtion av frukt och grönt, är ett kliMATsmart sätt att öka människors möjlighet till bättre hälsa, hur ser ni på det?

Svar: - - -


Fråga 2.
På vilket sätt tar ert parti intryck av det och hur påverkar det de politiska besluten?

Svar: - - -


Fråga 3.
Kommer ert parti agera för GMO förbud i Sverige, samt att förhindra att de stora företagen tar kontroll över frö- och utsädesmarknaden?

Svar: - - -


Fråga 4.
En vegetarisk dag i veckan. Hur ser ni på det och hur kommer ert parti att verka för att stimulera konsumtion av frukt och grönt?

Svar: - - -


Fråga 5.
Vad avser ert parti att göra för att minska matsvinnet?

Svar: - - -


Tillbaka upp...
•  Svar från Kristdemokraterna:

Fråga 1.
Att momsbefria miljövänlig grönsakskonsumtion av frukt och grönt, är ett kliMATsmart sätt att öka människors möjlighet till bättre hälsa, hur ser ni på det?

Svar: Kristdemokraterna har i nuläget inget förslag om differentierad moms på mat. Däremot anser vi att negativ miljöpåverkan ska prissättas så att marknadsmekanismerna medverkar till att sådana produkter som har negativ miljöpåverkan blir dyrare.


Fråga 2.
På vilket sätt tar ert parti intryck av det och hur påverkar det de politiska besluten?

Svar: Alla har ett personligt ansvar för att minska negativ påverkan på miljön och klimatet. Ett sätt att göra detta kan vara att välja vegetarisk kost. Andra enskilda kan göra andra prioriteringar.


Fråga 3.
Kommer ert parti agera för GMO förbud i Sverige, samt att förhindra att de stora företagen tar kontroll över frö- och utsädesmarknaden?

Svar: Kristdemokraterna vill inte ha ett förbud mot GMO. Det avgörande är inte hur nya grödor tas fram utan i vilket syfte. Vi anser att växtförädlingen (oavsett teknik) ska syfta till att få fram grödor som mer effektivt tillvaratar jordens resurser och som är bättre anpassade till ett framtida varmare klimat. Grödor som ska motstå vissa bekämpningsmedel är vi väldigt tveksamma till. Däremot kan grödor som motstår skadeinsekter vara positivt eftersom de möjliggör större skördar per arealenhet. När det gäller marknaderna för frö och utsäde anser vi, liksom på andra marknader, att det är viktigt med en fungerande konkurrens och att monopolsituationer undviks.


Fråga 4.
En vegetarisk dag i veckan. Hur ser ni på det och hur kommer ert parti att verka för att stimulera konsumtion av frukt och grönt?

Svar: Skolorna bör i sin undervisning lyfta fram behovet av en allsidig kost och gärna, exempelvis, att ha en dag i veckan med vegetarisk mat i skolmatsalen.


Fråga 5.
Vad avser ert parti att göra för att minska matsvinnet?

Svar: Det handlar delvis om enkelt hyfs, som att man inte tar för sig mer än man orkar äta. Den mat som ändå slängs ska källsorteras som organiskt avfall så att den kan bli råvara vid produktion av biogas.


Tillbaka upp...
•  Svar från Liberalerna:

Fråga 1.
Att momsbefria miljövänlig grönsakskonsumtion av frukt och grönt, är ett kliMATsmart sätt att öka människors möjlighet till bättre hälsa, hur ser ni på det?

Svar: - - -


Fråga 2.
På vilket sätt tar ert parti intryck av det och hur påverkar det de politiska besluten?

Svar: - - -


Fråga 3.
Kommer ert parti agera för GMO förbud i Sverige, samt att förhindra att de stora företagen tar kontroll över frö- och utsädesmarknaden?

Svar: - - -


Fråga 4.
En vegetarisk dag i veckan. Hur ser ni på det och hur kommer ert parti att verka för att stimulera konsumtion av frukt och grönt?

Svar: - - -


Fråga 5.
Vad avser ert parti att göra för att minska matsvinnet?

Svar: - - -


Tillbaka upp...
•  Svar från Miljöpartiet:

Fråga 1.
Att momsbefria miljövänlig grönsakskonsumtion av frukt och grönt, är ett kliMATsmart sätt att öka människors möjlighet till bättre hälsa, hur ser ni på det?

Svar: Miljöpartiet förespråkar en kombination av styrmedel för att öka konsumtionen av vegetabilier och minska konsumtionen av animaliska produkter. Offentlig upphandling och information som t ex Livsmedelsverkets miljöanpassade kostråd är viktiga verktyg. Vi ser också positivt på att införa ekonomiska styrmedel för att styra mot en minskad konsumtion av animalieproduktionen. Det måste emellertid utredas hur ekonomiska styrmedel utformas på bästa sätt. Att momsbefria frukt och grönt kan vara ett sätt.


Fråga 2.
På vilket sätt tar ert parti intryck av det och hur påverkar det de politiska besluten?

Svar: Miljöpartiet har länge drivit frågorna om en mer hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Under vår tid i regeringen har t ex en ny upphandlingsmyndighet inrättats, upphandlingsregler ändrats och en nationell upphandlingsstrategi har antagits. Dessa åtgärder underlättar miljövänlig upphandling t ex möjligheten at upphandla mer vegetabilier.

Regeringen har inrättat ett råd för hållbar utveckling som nyligen föreslog åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser från produktionen av animalier i Sverige och för att minska konsumtionen av de animalieprodukter som har mest negativ påverkan på klimatet, miljön och hälsan.

Vi har med oss detta perspektiv i arbetet med att ta fram en livsmedelsstrategi och tillhörande handlingsprogram.

Mycket av jordbrukspolitiken styrs av vår gemensamma jordbrukspolitik. Vi arbetar för att direktsubventioner till kött- och mjölkproduktion ska minska och att lantbrukare istället ska få ersättning för de miljötjänster de utför i form av stöd inom landsbygdsprogrammet. Till exempel för att naturbetesmarker hävdas.


Fråga 3.
Kommer ert parti agera för GMO förbud i Sverige, samt att förhindra att de stora företagen tar kontroll över frö- och utsädesmarknaden?

Svar: Miljöpartiet anser att användandet av genetiskt modifierade växtutsäden eller avelsdjur, GMO, för med sig nya typer av risker. All eventuell användning av GMO måste därför styras av försiktighetsprincipen. I regeringsställning har vi en överenskommelse med Socialdemokraterna om GMO vilket bland annat innebär att Sverige röstar nej till GMO som antas leda till ökad användning av bekämpningsmedel.

Vi behöver en ökad mångfald av grödor inom jordbruket för att möta de framtida miljömässiga och politiska utmaningarna. Miljöpartiet och de gröna i EU agerade aktivt emot den frölag som föreslogs av EU-kommissionen 2013 eftersom den förväntades missgynna genetisk diversitet, lantbrukares rättigheter, småskaliga och ekologiska lantbrukare.


Fråga 4.
En vegetarisk dag i veckan. Hur ser ni på det och hur kommer ert parti att verka för att stimulera konsumtion av frukt och grönt?

Svar: Miljöpartiet ser positivt på initiativet ”Köttfri måndag”. På kommunal nivå har Miljöpartiet på flera platser drivit att ”Köttfri måndag” ska införas. Vi tror på en kombination av åtgärder för att minska animaliekonsumtionen. Information, offentlig upphandling och införsel av ekonomiska styrmedel. Det är viktigt att animalieproduktionen betalar för mer av sin miljöpåverkan i enlighet med förorenaren-betalar-principen (PPP).


Fråga 5.
Vad avser ert parti att göra för att minska matsvinnet?

Svar: Vi vill minska svinnet i alla led d v s vid tillverkning, hos grossister, leverantörer, butiker, restauranger och storkök samt hos hushållen. Ett förslag är att offentliga instanser får stöd för metoder som kan minska matsvinnet. Miljöpartiet vill t.ex se ett nationellt mål för att minska avfallet. Vi hoppas att det kommer att finnas målsättningar och åtgärder för att minska matsvinnet i den nationella livsmedelsstrategin och i den strategin för hållbar konsumtion som tas fram. I vårt valmanifest har vi med en skrivelse om att minska matsvinnet.


Tillbaka upp...•  Svar från Moderaterna:

Fråga 1.
Att momsbefria miljövänlig grönsakskonsumtion av frukt och grönt, är ett kliMATsmart sätt att öka människors möjlighet till bättre hälsa, hur ser ni på det?

Svar: - - -


Fråga 2.
På vilket sätt tar ert parti intryck av det och hur påverkar det de politiska besluten?

Svar: - - -


Fråga 3.
Kommer ert parti agera för GMO förbud i Sverige, samt att förhindra att de stora företagen tar kontroll över frö- och utsädesmarknaden?

Svar: - - -


Fråga 4.
En vegetarisk dag i veckan. Hur ser ni på det och hur kommer ert parti att verka för att stimulera konsumtion av frukt och grönt?

Svar: - - -


Fråga 5.
Vad avser ert parti att göra för att minska matsvinnet?

Svar: - - -


Tillbaka upp...
•  Svar från Socialdemokraterna:

Fråga 1.
Att momsbefria miljövänlig grönsakskonsumtion av frukt och grönt, är ett kliMATsmart sätt att öka människors möjlighet till bättre hälsa, hur ser ni på det?

Svar: - - -


Fråga 2.
På vilket sätt tar ert parti intryck av det och hur påverkar det de politiska besluten?

Svar: - - -


Fråga 3.
Kommer ert parti agera för GMO förbud i Sverige, samt att förhindra att de stora företagen tar kontroll över frö- och utsädesmarknaden?

Svar: - - -


Fråga 4.
En vegetarisk dag i veckan. Hur ser ni på det och hur kommer ert parti att verka för att stimulera konsumtion av frukt och grönt?

Svar: - - -


Fråga 5.
Vad avser ert parti att göra för att minska matsvinnet?

Svar: - - -


Tillbaka upp...
•  Svar från Sverigedemokraterna:

Fråga 1.
Att momsbefria miljövänlig grönsakskonsumtion av frukt och grönt, är ett kliMATsmart sätt att öka människors möjlighet till bättre hälsa, hur ser ni på det?

Svar: - - -


Fråga 2.
På vilket sätt tar ert parti intryck av det och hur påverkar det de politiska besluten?

Svar: - - -


Fråga 3.
Kommer ert parti agera för GMO förbud i Sverige, samt att förhindra att de stora företagen tar kontroll över frö- och utsädesmarknaden?

Svar: - - -


Fråga 4.
En vegetarisk dag i veckan. Hur ser ni på det och hur kommer ert parti att verka för att stimulera konsumtion av frukt och grönt?

Svar: - - -


Fråga 5.
Vad avser ert parti att göra för att minska matsvinnet?

Svar: - - -


Tillbaka upp...•  Svar från Vänsterpartiet:

Fråga 1.
Att momsbefria miljövänlig grönsakskonsumtion av frukt och grönt, är ett kliMATsmart sätt att öka människors möjlighet till bättre hälsa, hur ser ni på det?

Svar: Vi vill stimulera ökad produktion och konsumtion av miljö- och klimatvänliga grönsaker i Sverige genom ett flertal åtgärder. Att helt momsbefria frukt och grönt är förmodligen svårt att genomföra, men vi vill införa åtgärder som stimulerar hållbar livsmedelsproduktion- och konsumtion för miljö och hälsa. Vi vill därför genomföra en satsning som vi kallar Sverige- det hållbara matlandet. I första hand vill vi öka efterfrågan, tillgänglighet och produktion av ekologiska och lokalproducerade produkter samt vegetarisk mat enligt våra förslag i denna satsning.


Fråga 2.
På vilket sätt tar ert parti intryck av det och hur påverkar det de politiska besluten?

Svar: Vänsterpartiet har under lång tid föreslagit att Sverige ska anta en målsättning till 2020 om att minska animaliekonsumtionen. För att nå målet vill vi att en handlingsplan antas med lämpliga åtgärder för minskad köttkonsumtion. Tyvärr har vi inte fått stöd i riksdagen för våra förslag. Se t.ex. vår riksdagsmotion Minskad köttkonsumtion:

www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/minskad-kottkonsumtion_H102MJ298


Fråga 3.
Kommer ert parti agera för GMO förbud i Sverige, samt att förhindra att de stora företagen tar kontroll över frö- och utsädesmarknaden?

Svar: Ja, vi kommer att fortsätta vårt arbete för detta.


Fråga 4.
En vegetarisk dag i veckan. Hur ser ni på det och hur kommer ert parti att verka för att stimulera konsumtion av frukt och grönt?

Svar: Vi ser mycket positivt på en vegetarisk dag i veckan. Genom vår satsning "Sverige - det hållbara matlandet" vill vi stimulera ytterligare satsningar på minskad köttkonsumtion och ökad andel lokala klimatsmarta livsmedel.


Fråga 5.
Vad avser ert parti att göra för att minska matsvinnet?

Svar: Vi har i riksdagen tidigare föreslagit ökat statligt anslag för att minska matsvinnet genom ökad information samt ökat stöd för biogasproduktion för oundvikligt matavfall. Vi vill även införa nationellt mål för att minska matsvinnet i hela kedjan från produktion till konsumtion. För att minska matsvinnet i kommuner och landsting vill vi stimulera rutiner i köken som minskar svinnet och ökar andelen hållbar mat.


Tillbaka upp...•  •  • Vad tycker Du är viktigt? Vilka frågor brinner Du för?
        Gör din röst hörd - Påverka!!!Tillbaka...

Copyright © anette. All rights reserved Hör gärna av dig med kommentarer